Bijdragen tot de geschiedenis en oudheidkunde: inzonderheid van de provincie Groningen

Couverture
Gozewijn Acker Stratingh, Hendrik Octavius Feith, Willem Boele Sophius Boeles
J. B. Wolters, 1868
 

Pages sélectionnées

Autres éditions - Tout afficher

Expressions et termes fréquents

Fréquemment cités

Page 264 - ... heerschende kerk (wier onderhoud intusschen op den»zelfden voet blijft voortduren) tot hiertoe zijn bezoldigd »geworden, nasporen, en aan de hand geven derzelver be»denkingen, nopens de geschiktste wijze, op welke voor»taan in het onderhoud der leeraren en kerkelijke beamb»ten zou kunnen worden voorzien ; — de beste...
Page 275 - De traktementen, pensioenen en andere inkomsten, van welken aard ook , thans door de onderscheidene godsdienstige gezindheden of derzelver leeraars genoten wordende, blijven aan dezelve gezindheden verzekerd. Aan de leeraars, welke tot nog toe uit 's lands kas geen, of een niet toereikend traktement genieten, kan een traktement toegelegd, of het bestaande vermeerderd worden.
Page 274 - Aan de christelijke hervormde kerk wordt bij voortduring verzekerd de voldoening uit 's Lands kasse van alle zoodanige tractementen, pensioenen, weduwen-, kinder-, school- en academiegelden, als voormaals aan derzelver leeraren, hetzij directelijk uit 's Lands kas of uit de daartoe bestemde inkomsten van geestelijke en kerkelijke goederen of eenige plaatselijke inkomsten, zijn betaald geworden.
Page 267 - Alle geestelijke goederen en fondsen, waaruit te voren de tractementen of pensioenen van leeraren of hoogleeraren der voormaals heerschende Kerk betaald werden, worden nationaal verklaard, om daaruit eerstelijk de nog blijvende tractementen en pensioenen te voldoen en daarna tot een vast fonds te worden aangelegd voor de nationale opvoeding en ter bezorging der behoeftigen ; blijvende nogtans onverlet de aanspraak, welke eenig lichaam of gemeente daarop mocht maken, en, met de noodige bewijzen voorzien,...
Page 264 - ... in één woord , alle onderzoekingen in het werk stellen, en alle schikkingen ontwerpen, die de volkomenste vernietiging van alle overblijfselen eener bevoorregte of heerschende Kerk en de invoering der volledigste gelijkheid zal vereischen, en daarvan zoo spoedig mogelijk, ter dezer vergadering inbrengen een uitvoerig rapport en volledig ontwerp.
Page 263 - ... der gewezen staten generaal , uit het oude stelsel der vereeniging van kerk en staat geboren , zullen worden gehouden voor vernietigd. Wij hebben het dragen van onderscheidene teekens door leeraren of andere kerkelijke beambten op openbare...
Page 82 - ... interfui eaque omnia et singula sic fieri vidi, sciui et audiui, ac in notam cepi...
Page 249 - Zoo het doel eener instelling van weldadigheid is vervallen , wordt het gebruik harer bezittingen en inkomsten tot eene andere, aan de laatst bekende zoo nabij mogelijk komende, bestemming geregeld, ten aanzien van: (enz.) b.
Page 264 - Vergadering worden benoemd, welke de bezwaaren, die de gevolgen zijn van het oude stelsel eener heerschende of bevoorrechte Kerk, overal zal opneemen en verzamelen; — de middelen tot een radicaal redres opgeeven ; — den oorsprong en tegenwoordige!!
Page 70 - Omnibus et singulis, dum sie, vt premittitur, fierent et agerentur, vna cum prenominatis testibus presens interfui eaque omnia et singula...

Informations bibliographiques